Cover Image of SKADEFRI 3.0.0 APK

10K+

SKADEFRI

Version: 3.0.0

Developer: Norges idrettshøgskole

Released: 2017-03-22

Updated: 2021-03-21

SKADEFRI 3.0.0 APK SKADEFRI 3.0.0 APK SKADEFRI 3.0.0 APK SKADEFRI 3.0.0 APK SKADEFRI 3.0.0 APK

Description of SKADEFRI 3.0.0 APK

SKADEFRI er utviklet for at du skal lære å trene riktig og for å unngå skader. Gjør du øvelsene vi viser deg på SKADEFRI regelmessig, kan du halvere skaderisikoen!
SKADEFRI er utviklet av Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole (NIH), og er et samarbeidsprosjekt med Den internasjonale olympiske komité (IOC) og NIH i forbindelse med Ungdoms-OL i 2014 i Nanjing, Kina og i 2016 på Lillehammer, Norge.

Innhold (ansvar)
Dr scient Kathrin Steffen og Prof dr med Roald Bahr, Senter for idrettsskadeforskning

Vi takker for økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Skadetelefonen, Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, til våre teknologipartnere BRIK (film), Makingwaves og på Norges idrettshøgskole, til den faglig ekspertisen fra Senter for idrettsskadeforskning (NIH), Olympiatoppen (OLT) og norsk idrett, og til våre utøvere og rollemodeller.

Versjon 1.0
Copyright © 2016 Den internasjonale olympiske komité & Senter for idrettsskadeforskning
FIFA 11+ videos: Copyright © 2014 FIFA

Beskrivelse
Skader skjer i de fleste idretter, og dessverre altfor ofte. En idrettsskade kan være ødeleggende for en idrettsutøver, og i verste fall bety slutten på en lovende karriere. Men, idrettsskader kan forebygges. En rekke vitenskapelige studier har vist at man ved hjelp av strukturerte oppvarmingsprogram kan redusere risikoen for skader med over 50%!

Appen SKADEFRI ble utviklet i forbindelse med lanseringen av websiden www.skadefri.no. SKADEFRI appen har sitt utspring i appen Get Set – Train Smarter som ble utviklet i forbindelse med Ungdoms-OL i Nanjing, Kina (2014) og på Lillehammer, Norge (2016) gjennom et samarbeid mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC), Senter for idrettsskadeforskning, vår teknologipartner Making Waves AS, og flere internasjonale idrettsforbund.
Målgruppen er ikke bare den unge talentfulle utøveren og deres trenere, men alle som er engasjert i fysisk aktivitet. SKADEFRI ble utviklet for å bidra til forebygging av idrettsskader ved å gi deg de mest effektive og forskningsbaserte treningsrutinene.

Alle øvelser presenteres gjennom videoer, understøttet av korte beskrivelser av hvordan du utfører øvelsen riktig. Øvelser presenteres med variasjoner, samt med tre gradvis mer krevende nivåer for å gjøre dem mer utfordrende. Øvelsene er laget for å kunne gjøres med et minimum av utstyr og for å gjøre dem trygge og enkle å gjennomføre uansett hvor du er.

Under inngangen "Idrett", kan du velge din idrett blant 30 sommer- og 15 vinteridretter, men du finner også skadeforebyggende øvelser rettet mot 6 utvalgte kroppsdeler. Med andre ord, for hver av de 45 idrettene kan du velge treningsprogram tilpasset risikoprofilen i din idrett. Øvelsene er utviklet for å hindre skulder-, rygg-, lyske-, hamstrings-, kne- og ankelskader.
Alle treningsprogrammer kan lastes ned som PDF-filer, der du ser små bilder og korte beskrivelser for hver av øvelsene. PDFen kan deles elektronisk med dine lagkamerater, trenere, venner og familie.

SKADEFRI er gratis og tilgjengelig på norsk. SKADEFRI kan lastes ned for både iOS og Android. Første gangen du velger en øvelse, vil du måtte laste ned videoen til din enhet. Til dette anbefaler vi at du bruker en trådløs tilkobling, for å være sikker på å unngå eksterne kostnader. Når du først har lastet ned videoene, er disse lagret på enheten, slik at du kan dra nytte av dem uansett hvor du befinner deg.
Injury-designed for you to learn how to train properly and to avoid injury. Doing exercises we show you to undamaged regularly, you can halve the risk of injury!
Injury-developed by the Oslo Sports Trauma Research at the Norwegian School of Sport Sciences (NIH), and is a joint project with the International Olympic Committee (IOC) and the NIH in conjunction with the Youth Olympic Games in 2014 in Nanjing, China and in 2016 in Lillehammer, Norway.

Contents (responsibility)
Dr Scient Kathrin Steffen and Prof. Dr. Roald Bahr, the Oslo Sports Trauma Research

Thanks for financial support from Sparebankstiftelsen DNB, Toxic phone, Ministry of Culture and Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports, to our technology partners BRIK (film), Making Waves and the Norwegian School of Sport Sciences, the professional expertise of the Oslo Sports Trauma Research Center (NIH), Olympiatoppen (OLT ) and Norwegian sports, and to our athletes and role models.

version 1.0
Copyright © 2016 The International Olympic Committee and the Oslo Sports Trauma Research
FIFA 11+ videos: Copyright © 2014 FIFA

Description
Injuries occur in most sports, and unfortunately too often. A sports injury can be devastating for an athlete, and at worst mean the end of a promising career. However, sports injuries can be prevented. A number of scientific studies have shown that using structured warm-up program can decrease the risk of injuries by over 50%!

App injury-was developed in conjunction with the launch of the website www.skadefri.no. Injury-app originates in app Get Set - Train Smarter developed in connection with the Youth Olympic Games in Nanjing, China (2014) and Lillehammer, Norway (2016) through a collaboration between the International Olympic Committee (IOC), the Centre for sports Trauma research Center, our technology partner Making Waves AS, and several international sports federations.
The target audience is not just the young talented athlete and their coaches, but all who are engaged in physical activity. Injury-was designed to contribute to the prevention of sports injuries by providing you with the most effective, research-based training routines.

All exercises are presented through videos, supported by brief descriptions of how to perform the exercise correctly. Exercises presented with variations, as well as with three progressively more challenging levels to make them more challenging. The exercises are designed to be done with a minimum of equipment and to make them safe and easy to carry wherever you go.

Under the entrance "Sport", you can select your sport among 30 summer and 15 winter sports, but there are also preventive exercises aimed at 6 selected body parts. In other words, for each of the 45 sports, you can choose training adapted to the risk profile of your sport. The exercises are designed to prevent shoulder, back, lyske-, hamstrings-, knee and ankle injuries.
All training programs can be downloaded as PDF files, where you see small images and brief descriptions of each of the exercises. PDF can be shared online with your teammates, coaches, friends and family.

Injury-free and available in Norwegian. Injury-can be downloaded for both iOS and Android. The first time you select an exercise, you will have to download the video to your device. For this, we recommend that you use a wireless connection, to be sure to avoid external costs. Once you have downloaded the videos, these are stored on your device so you can take advantage of them wherever you are.

Similar to "SKADEFRI"

Mattilbud

500K+

Mattilbud

With the application Mattilbud you will get an quick and easy overview of all offers from all grocery stores in Norway!..

Kolonial.no

100K+

Kolonial.no

Kolonial.no er Norges største matbutikk på nett! Velg blant over 7000 varer og kjøp oppskrifter med et klikk. Varene får..

FINN.no

1M+

FINN.no

Med FINN-appen kan du boltre deg i eiendommer, biler, jobber, motorsykler, båter, hester, snøfresere, møbler, klær,..

Get Set - Train Smarter

50K+

Get Set - Train Smarter

Injuries are far too common in many sports. For an athlete, being injured can be devastating, and even end a promising..

UT.no - hele Norges turplanlegger

100K+

UT.no - hele Norges turplanlegger

Med UT-appen kan du:- Se oppdaterte kart med merkede sommer- og vinterruter.- Finne din neste tur blant tusenvis av forslag..

Learn French - 50 languages

100K+

Learn French - 50 languages

Learn French! - "50 languages French" (www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with a basic..

MinFotball

100K+

MinFotball

Denne appen er et must for alle som er interessert i norsk fotball. Her finner du kamper, tabeller og resultater for alle..

Learn Norwegian - 50 languages

100K+

Learn Norwegian - 50 languages

Learn Norwegian! - "Norwegian 50 languages" (www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with a..

My Radio Norway

50K+

My Radio Norway

This is the Radio App you´ve been looking for. Full Bluetooth integration* with your car. Switch stations from the steering..

Floorball Tactic Board

10K+

Floorball Tactic Board

Floorball Tactic Board, allows you to create your own tactics for every match situation, for FREE and NO REGISTRATIONS nor..

Kommunekart

100K+

Kommunekart

Kommunekart provides you with free, detailed maps and aerial photography for all of Norway, with no daily download limits!..

Learn Czech - 50 languages

50K+

Learn Czech - 50 languages

Learn Czech! - "Czech 50 languages" (www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with a basic..

Learn Bulgarian - 50 languages

50K+

Learn Bulgarian - 50 languages

Learn Bulgarian! - "Bulgarian 50 languages" (www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with a..

Learn Georgian - 50 languages

50K+

Learn Georgian - 50 languages

Learn Georgian! - "Georgian 50 languages" (www.50languages.com) contains 100 lessons that provide you with a basic..

Norsk Radio

100K+

Norsk Radio

En norsk radio app med over 50 norske kanaler. Nå helt gratis og uten reklame!Har du problemer? Send meg en EPOST, jeg kan..

Radio Norway - DAB + Internet radio, FM radio

10K+

Radio Norway - DAB + Internet radio, FM radio

\ud83c\uddf3\ud83c\uddf4 Radio Norway\ud83c\udf99\ufe0fWith the free Radio Norway app you can listen to all Norwegian radios..